Koně na silnici – 4/4 DOPORUČENÍ PRO OSTATNÍ…

KAPITOLA 4. – Doporučení pro ostatní účastníky provozu

Něco k vysvětlení chování koní pro nekoňáky:

➤ kůň se nechová jako pes, ani jako kolo
➤ kůň běžně váží kolem 500 kg, ti největší i 800 kg a více
➤ kůň spořádaně jdoucí po krajnici se může leknout i čehokoli mimo vozovku (pes za plotem, igelitka ve větru, předmět neobvyklého tvaru nebo barvy, občas koně řeší bílé zebry pod nohama, víko od kanálu, …) a dokáže v mžiku přemístit svou půl tunu hmotnosti doprostřed cesty.
➤ i klidný kůň se můžou leknout a uskočit, třeba jen o pár decimetrů, ale právě proto je potřeba zachovat odstup a nemíjet koně těsně
➤ kůň po divných věcech, zvířatech i lidech může vykopnout
➤ kůň při úleku nebo dokonce panice nepřemýšlí racionálně a je bohužel schopen uskočit přímo před/na auto, svému vodiči či jezdci navzdory. V případě osobního auta dokonce může skočit či se převalit na kapotu a přední sklo a pak jsou následky tragické i pro posádku vozu.
➤ kůň, když je nervozní a roste v něm panika: zastavuje, odmítá pokračovat v chůzi, má zvednutou hlavu a nastražené uši, frká, hrabe kopytem, začne přešlapovat, couvat nebo v horším případě se točit, stavět na zadní a v nejhorším se dá na více či méně nekontrolovaný úprk

Pokud jste chodec a potkáte koně:

Pokud ke koni chodec přichází zepředu, většinou k problémům nedojde. Klidně pokračujte v chůzi nebo zůstaňte stát viditelně na přehledném místě. Ve chvíli, kdy se budete snažit uvolnit cestu tím, že se schováte za keř či hromadu dříví, vyburcujete koně k nejvyšší ostražitosti, kůň se bude o to víc bát k místu přiblížit. Pro koně můžou být strašidelné i věci typu kočárek, drak, …

Pokud jste běžec, doporučujeme zpomalit do chůze.

Pokud koně míjíte na kole, na bruslích, koloběžce, apod… doporučujeme zpomalit tak, abyste v případě problémů mohli bezpečně zastavit.

Pokud koně dojdete, doběhnete nebo dojedete zezadu, neprve se přesvědčte, že o vás kůň i jezdec/vodič ví. Ideální je z bezpečné vzdálenosti zavolat „haló“, „pozor“, „dobrý den“, čímž upozorníte jak koně, tak jezdce, a ti vám uvolní cestu. Případy tichého, rychlého, nečekaného přiblížení zezadu patří mezi nejhorší, protože pokud kůň předem nezaregistruje pohyb za sebou, tak ve chvíli, kdy se mu ocitnete v zorném poli, buď vykopne, čímž běžícího/projíždějícího člověka může velmi vážně zranit (i zabít), nebo uskočí či vyrazí dopředu, přičemž ohrozí jezdce.

Pro lyžaře (běžkaře) platí obdobně výše uvedené s tím, že někteří koně se mohou bát divného zvuku či divných pohybů, které jsou jiné než u chodce nebo cyklisty.

U motorek nebo jiných neobvyklých vozidel (např. přívěs s vlající plachtou nebo (h)různě hrkajícím nákladem,…) je potřeba dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k rychlosti a hluku s jakými se pohybují. A ani po minutí koně prosím netúrujte okamžitě motor do vyšších otáček, i toto může koně odstartovat k úprku.

Samostatná kapitola jsou psi na volno mimo kontrolu svých pánečků.

Psi mají navíc ve zvyku si koníčka jít očuchat zezadu, k zadním nohám, kde se kůň jednak snáz lekne a se může ohnat kopytem, i když by psa přímo zranit nechtěl. Můžeme se setkat s několika typy koní a psů a protože předem nedokážeme odhadnout, který typ stojí na druhé straně, je potřeba zvýšené opatrnosti:

hodný pes, který by koni neublížil, ale kůň může být plachý anebo se prostě nenadálého pohybu lekne a vykopne.
hodný pes, ale kůň se špatnými zkušenostmi, který se buď psů panicky bojí anebo preventivně zaútočí zuby nebo kopyty a může psa vážně zranit, i zabít
nepřivolatelný pes – většina koní zvládá štěkající i pobíhající (hrající si) psy dobře, pokud se ale kůň splaší a pes začne prchajícího koně pronásledovat, je zaděláno na pořádný malér
agresivní pes, který chce koně pokousat – boj kdo s koho, který většinou končí zraněními vyžadujícími ošetření lékařem. Ať už veterinárním nebo lidským.

Prosíme, mějte psy pod kontrolou a pro jistotu je v blízkosti koní vezměte na vodítko. I hodnému psovi by se zbytečně mohl stát úraz.

Několik zásad pro motoristy

Ve Velké Británii mají s pohybem koní a jezdců na koních po silnicích dlouholeté a daleko početnější zkušenosti a doporučují se řídit heslem WIDE and SLOW, neboli ZEŠIROKA a POMALU.

Zeširoka je tak, abyste v případě uskočení koně nebyli v jeho bezprostředním dosahu, uvádí se alespoň 3 m, tedy ne se vecpat mezi protijedoucí kamion a koně na krajnici a pohladit zrcátkem jezdci nohu (i tyto případy se stávají).

Pomalu je tak, abyste v případě problému dokázali zastavit ještě před koněm. Asi jako kdyby se na cestě vyskytovalo stádo srnek a vy je chtěli opatrně objet.

Několik pravidel ze zákona, která sice můžou vypadat nudně, ale praxe bývá bohužel daleko dramatičtější:

Předjíždění
– Řidič, který se po předjetí zařazuje před vozidlo, které předjel, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit řidiče vozidla, které předjel.
– Řidič nesmí předjíždět
a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí,
b) jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet,
c) jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastníky provozu na
pozemních komunikacích,

Pro zopakování: Při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km.h-1 je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty druhé nejméně 1 m.

Bohužel se zde nehovoří o jezdci na zvířeti, který je zákonem považován za řidiče. Obecně bychom se mohli odkázat na povinnosti každého účastníka provozu na pozemních komunikacích:
Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.

Zvláště ve vztahu ke koním na silnicích by se tomuto ustanovení měla věnovat zvýšená pozornost ať už v autoškole, při dopravně-bezpečnostních akcích či v médiích obecně. Konkrétní vzdálenost pro předjíždění jezdce na koni nebo vodiče vedoucího koně dána není, ale v tomto případě raději více než méně.

Výstražná znamení
– Je-li to nutné k odvrácení hrozícího nebezpečí, dává řidič zvukové výstražné znamení. Mimo obec může řidič dávat zvukové výstražné znamení i tehdy, je-li to nutné k upozornění řidiče předjížděného vozidla. Prosím vás, troubení v blízkosti koní není nejlepší nápad. Automobil jezdec obvykle za sebou slyší. Pokud by to bylo nezbytně nutné, tak zatrubte z velké vzdálenosti (20 a více metrů), krátce, a v místě, kde je volný prostor a klidná situace, nikoli když jde kůň podél zdi a je právě míjen kamionem
– Místo zvukového výstražného znamení smí řidič dávat světelné výstražné znamení krátkým přerušovaným rozsvícením dálkového světla nebo přepínáním potkávacích a dálkových světel; k upozornění řidiče předjížděného vozidla je smí dávat i v obci.

Objíždění
Řidič, který při objíždění vozidla, jež zastavilo nebo stojí, nebo při objíždění překážky provozu na pozemních komunikacích anebo chodce vybočuje ze směru své jízdy, nesmí ohrozit ani omezit protijedoucí řidiče a ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy.

Vzdálenost mezi vozidly
– Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.

Odbočování
– Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, …

Vjíždění na pozemní komunikaci
– Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.
Jako koňáci nemáme žádné velké potěšení z jízdy po silnici a prosíme všechny účastníky provozu o ohleduplnost a shovívavost. Raději dojet o pár minut později, než nedojet vůbec.

Ilustrační záběry….

V předchozích dílech jsme přiložili videa týkající se předjíždění, míjení, lekavosti koní. Tentokrát přikládáme ukázky toho, že koně opravdu jsou nebezpeční zezadu. Dokážou kopnout rychle, tvrdě a do poměrně velké vzdálenosti i výšky.

– Kůň a pitbull

– Video EQUISAFETY

– Koně kopající po psech

DALŠÍ ČLÁNKY

(c) Czech Mountain Trail, z.s.  2022

Tvorba webových stránek – PAGRAFO