Koně na silnici – 1/4 POJMY

Vážení koňáci i nekoňáci, připravili jsme si pro vás sérii článků, jejichž hlavním tématem budou KONĚ NA SILNICI, tedy koně z pohledu Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (budeme dále používat pouze slovo „zákon“).

Tento text je zkráceným výtahem ze zákona s naším komentářem, který se snaží uvést strohou právní mluvu do představitelnějších souvislostí. Nechceme se ale pouštět do přílišného zjednodušování, které by mohlo vést ke spletení pojmů či výkladů zákona. V pochybnostech odkazujeme na plné, platné, aktuální znění uvedeného zákona, například na serveru www.zakonyprolidi.cz. Tento text je vytvořen ke 4. 2. 2023 a prošel revizí dopravního policisty ČR, prap. J. P. Doufáme, že vám poslouží pro snazší orientaci ve vašich právech a povinnostech coby účastníků silničního provozu.

Abyste věděli, na co se můžete těšit, budou jednotlivé kapitoly rozděleny následovně:

1. Teorie na úvod

  • vymezení základních pojmů
  • povinnosti řidiče

2. Pohyb po vozovce

  • po které krajnici chodit?
  • jet na koni nebo ho vést?
  • smí dítě do 15 let jet na koni po silnici?
  • může jet jezdec/kůň po chodníku?

3. Potahová vozidla

4. Doporučení pro ostatní účastníky provozu

KAPITOLA 1Teorie na úvod

První článek z naší série bude o definici základních pojmů a povinností.

Kde všude tento zákon platí?

Na POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, což jsou (viz zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích):

dálnice, silnice (I., II, III. třídy), místní komunikace (= veřejně přístupná pozemní komunikace,
která slouží převážně místní dopravě na území obce, rozdělují se do I., II, III., IV. třídy) a účelové
komunikace


Zatímco komunikace vyšších tříd si dokážeme dobře představit, zastavme se u místní komunikace IV. třídy, kterou je „komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz“, jde tedy např. o obytné zóny, cyklostezky, chodníky…

A další kategorií zajímavou pro koňáky bude účelová komunikace, což je „pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků“ – tzn. i příjezdové cesty k domům, chatám, polní a lesní cesty, …

Ano, čtete správně, dle zákona platí pravidla silničního provozu stejně tak na silnici I. třídy jako na vedlejších, polních a lesních cestách.

Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel zavřeného prostoru nebo objektu. Tedy areálová komunikace např. uvnitř areálu statku, stáje, závodiště

Vymezení základních pojmů tak, jak stojí v zákoně:

účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu
na pozemních komunikacích, tedy každý, kdo pozemní komunikaci nějakým způsobem užívá.

– průvodce vedených nebo hnaných zvířat je účastník provozu na pozemních komunikacích, který
doprovází zvířata jdoucí jednotlivě nebo ve stádech po pozemní komunikaci; průvodcem vedených
nebo hnaných zvířat není chodec vedoucí psa. Pro zajímavost – pokud vedete 2 a více psů, nejste už
chodec, ale průvodce vedených zvířat

– řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti – a z toho pro něj vyplývají povinnosti, jak si popíšeme dále

– vozka je řidič, který řídí potahové vozidlo
vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj,
– nemotorové vozidlo je přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly,
například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo – z těchto dvou bodů plyne, že vůz, kočár,
sulka, apod. jsou nemotorovým potahovým vozidlem, a spadají pod označení vozidlo obecně
– chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík
o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném
sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo,
motocykl o objemu válců do 50 cm 3 , psa a podobně. Pozor: osoba, která vede koně, není chodcem, ale průvodcem vedených a hnaných zvířat. Z toho dále v textu vyplyne rozdíl týkající se používání chodníku.

Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích:

Obecně zákon praví: Provozu na pozemních komunikacích se nesmí účastnit osoba, která by
vzhledem k věku nebo ke sníženým tělesným nebo duševním schopnostem mohla ohrozit bezpečnost tohoto provozu.

Řídit vozidlo nebo jet na zvířeti může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně
způsobilá k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla nebo jízdu
na zvířeti a předpisy o provozu na pozemních komunikacích – tato definice je poněkud vágní, nicméně z ní vyplývá, že řidič-vozka ani jezdec na koni se nemohou vymlouvat na neznalost dopravních předpisů či na to, že koně či vůz dostatečně neovládá.

Povinnosti řidiče (tedy i vozky či jezdce na zvířeti)

Řidič je kromě povinností uvedených v § 4 dále povinen:
– užít vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (těm se
budeme věnovat ve 3. kapitole o potahových vozidlech),
– věnovat se plně řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a sledovat situaci v provozu na pozemních
komunikacích,
– přizpůsobit jízdu technickým vlastnostem vozidla nebo fyzickým vlastnostem zvířete (např. že na
asfaltu může uklouznout, že se pohybuje určitou rychlostí, …)
– dbát zvýšené opatrnosti zejména vůči dětem, (…) a zvířatům,
– podrobit se na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou

Řidič nesmí
– požít alkoholický nápoj nebo užít jinou návykovou látku během jízdy
– řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy
by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
– řídit vozidlo nebo jet na zvířeti, jestliže je jeho schopnost k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu (například zlomená ruka, noha, …)
– obtěžovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích ani jiné osoby zejména rozstřikováním kaluží, bláta, …
– při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo
záznamové zařízení.

Vozkovi nebo jezdci, jakožto řidiči nemotorového vozidla, nehrozí za přestupky nabytí bodů.

Otázka vhodného pojištění je pak samostatnou kapitolou.

Jako příklady situací na silnicích uvádíme několik videí. Neřešíme nyní, kdo co měl dělat a neudělal nebo neměl udělat a udělal… Jde nám spíše o potenciální nebezpečí, které mělo nebo může mít tragické následky:

U tohoto videa se můžete podívat na svět očima jezdce (není vzdálen od pohledu koně), kdy se vám nenadále, tiše a velkou rychlostí objeví v zorném poli předjíždějící cyklista. Předjíždět koně z obou stran najednou je obzvlášť nebezpečný nápad https://youtu.be/bSa5ySgLsSg

Reakce polekaných koní https://youtube.com/clip/UgkxOJFSWSf5QNS3aebBR2gqXLcLWf0LkP2M

Že nehoda s koněm nemusí být jen problémem pro daného koně nebo jezdce ukazuje toto video. Kůň skončil na místě řidiče: https://youtu.be/njRivTs27og

DALŠÍ ČLÁNKY

(c) Czech Mountain Trail, z.s.  2022

Tvorba webových stránek – PAGRAFO